ALGEMENE VOORWAARDEN


Onze gegevens

HOOB

Sofie Beeckman
Gustaaf De Smetlaan 7
9831 Deurle
BE0797 999 303

www.hoob.be

sofie@hoob.be
+32 (0)495/ 49 87 36 

Algemene Bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HOOB. Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. HOOB behoudt zich het recht om altijd onze algemene voorwaarden te wijzigen zonder aankondiging.

 

Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als er door een fout of vergissing een onduidelijke/onjuiste beschrijving staat bij een artikel op onze webshop, hebben wij altijd het recht om deze te wijzigen. De Koper heeft dan het recht om af te zien van de bestelling waarna het volledige bedrag teruggestort wordt op zijn rekening.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan je vooraf contact op te nemen met sofie@hoob.be of telefonisch via +32(0)495 49 87 36.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

Vervoers- of verzendingskosten worden apart aangerekend en zijn altijd ten koste van de Koper, tenzij anders vermeld. Je kunt deze prijzen raadplegen bij 'Verzenden en retourneren'.

De prijs van toepassing op de verkoopsovereenkomst is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de website is aangegeven. De prijs slaat op het artikel dat woordelijk wordt omschreven. Bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij het artikel en de daarbij horende prijs inbegrepen zijn. 

Als er door een fout of vergissing een verkeerde prijs staat bij een artikel op onze webshop, hebben wij altijd het recht om deze prijs te wijzigen. De Koper heeft dan het recht om af te zien van de bestelling waarna het volledige bedrag teruggestort wordt op zijn rekening.

 

Betaling

De betaling gebeurt elektronisch. De webshop maakt gebruik van het veilige betalingssysteem 'Mollie'. De aankoop komt tot stand wanneer we een bevestiging krijgen van je betaling. Tot dan zijn de bestelde artikelen eigendom van HOOB.

 

Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten):
Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan deze wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Koper het aankoopbewijs kunnen voorleggen en vooraf contact opnemen met HOOB, waarna de Koper het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan HOOB. 

Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

 

Klachten

Soms gebeurt het dat iets niet gaat zoals gepland. We vragen de Koper om zijn klachten eerst bij ons kenbaar te maken. Dat kan via het mailadres sofie@hoob.be. Zo kunnen we samen zoeken naar een oplossing. Lukt dit niet, dan kun je een klacht indienen bij de Consumentenombudsdienst. Je kunt deze overheidsinstelling vinden via https://consumentenombudsdienst.be/nl .

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden via http://ec.europa.eu/odr.

 

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, ... of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, .... op de webshop van HOOB gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Overmacht

HOOB is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van HOOB alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

HOOB behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is HOOB gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien HOOB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Gent. Beide partijen (jij als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

 

Klantenservice

De klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)495 49 87 6 via e-mail op sofie@hoob.be of per post op het volgende adres

HOOB

Sofie Beeckman

Gustaaf De Smetlaan 7

9831 Deurle